REGULAMIN serwisu internetowego dostępnego na stronie internetowej https://airportpoznan.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu  ToBilet.pl, zwanego dalej „Serwisem”, są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 377 346 000,00 PLN, zwane dalej „TOBILET.PL”.
 2. Serwis jest prowadzony przez TOBILET.PL w związku ze świadczeniem usług sprzedaży biletów, zwanych dalej: „Biletami” rozumianych jako odpłatne prawo wejścia i/lub wjazdu na teren Obiektów/Parkingów, zwane dalej „Obiektami/Parkingami” lub prawo do realizacji określonej usługi na terenie Obiektu/Parkingu
 3. Regulamin stosuje się wyłącznie do sprzedaży Biletów na Obiekty/Parkingi poprzez Serwis. TOBILET.PL zastrzega, że regulaminy poszczególnych Obiektów/Parkingów, bądź regulaminy innych sprzedawców na Obiekty/Parkingi zarządzane przez Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o., zwanym dalej „Zarządzającym” mogą określać dodatkowe prawa i obowiązki Klienta niewymienione w Regulaminie.
 4. Za pośrednictwem Serwisu TOBILET.PL świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. sprzedaż Biletów na Obiekty/Parkingi,
  2. przyjmowanie zamówień na wystawienie faktur z tytułu sprzedaży Biletów oraz wystawianie tych faktur,
  3. prezentowanie Użytkownikom Serwisu dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  4. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu.
 1. TOBILET.PL świadczy wymienione powyżej usługi drogą elektroniczną konsumentom, osobom reprezentującym lub w inny sposób występującym w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową zwanym dalej „Użytkownikami Serwisu”.
 2. W związku ze świadczeniem usług wymienionych w Regulaminie Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się z TOBILET.PL telefonicznie: +48 61 250 92 55 lub mailowo: info@tobilet.pl. Dział Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie.
 3. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy sprzedaży Biletów na Obiekty/Parkingi za pośrednictwem Serwisu nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się według cennika operatora. Użytkownik w przypadku korzystania z usług każdorazowo ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.
 4. Wyłączne prawa do materiałów tekstowych, grafik, w tym informacji o Obiektach, zdjęć i opisów dotyczących Obiektów/Parkingów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez TOBILET.PL przysługują TOBILET.PL lub Zarządzającym Obiektami/Parkingami.
 5. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do korzystania z materiałów, o których mowa w ust. 9 zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu.
 6. Wykorzystywanie materiałów, o których mowa w ust. 9, w innym zakresie jest dozwolone wyłącznie na podstawie, uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody, udzielonej przez odpowiednio TOBILET.PL lub Zarządzających Obiektami/Parkingami.

§2

Warunki świadczenia usług

 1. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu, wyrażonej przez Użytkownika Serwisu w momencie zakupu Biletu bez opcji zakładania konta w serwisie.
 3. Akceptacja Regulaminu polega na złożeniu przez Użytkownika Serwisu oświadczenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. TOBILET.PL informuje, że Zarządzający Obiektami/Parkingami bądź inni niż TOBILET.PL bezpośredni sprzedawcy Biletów na Obiekty/Parkingi mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w Regulaminie, w tym stosować indywidualne regulaminy Obiektów/Parkingów – Regulamin Parkingów Portu Lotniczego Ławica: https://poznanairport.pl/parking/parking-dlugoterminowy
 5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien:
  1. posiadać urządzenia z zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych następującej wersji: Mozilla Firefox – wersja 76 lub nowsza; Microsoft Edge – wersja 80 lub nowsza; Google Chrome – wersja 53.0.2785 lub nowsza; Safari – wersja 10.0.602.1.50 lub nowsza.
  2. zapewnić dostęp urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 8 mbps.
  3. zapewnić odtwarzanie dźwięku i obrazu na urządzeniu.
  4. posiadać urządzenie wyposażone w procesor zbudowany z co najmniej jednego rdzenia o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz i pamięci operacyjnej wynoszącej co najmniej 1 GB.
  5. posiadać urządzenie z wyświetlaczem o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli.

§3

Sprzedaż Biletów

 1. Umowa sprzedaży Biletu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez TOBILET.PL płatności dokonanej przez Użytkownika Serwisu. Najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z TOBILET.PL umową na odległość TOBILET.PL przedstawia Użytkownikom Serwisu do zapoznania i akceptacji Regulamin, w szczególności informuje ich o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu wymaga zaakceptowania Regulaminu. Bez akceptacji Regulaminu nie ma możliwości zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik Serwisu, który po wyborze Obiektu/Parkingu z listy dostępnej w Serwisie wybrał opcję „Kup bilet” w celu otrzymania Biletu ma obowiązek dokonać płatności za pośrednictwem wybranego operatora płatności na rzecz TOBILET.PL.
 3. Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Użytkownika Serwisu może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.
 4. Użytkownik Serwisu po dokonaniu wyboru Obiektu/Parkingu z listy dostępnej w Serwisie wybiera liczbę Biletów. Do dyspozycji Użytkownika Serwisu w momencie wyboru Obiektu/ Parkingu jest mapka parkingów, ma ona jedynie charakter poglądowy, informacji szczegółowych o warunkach panujących na Obiekcie/ Parkingu udziela Punkt informacji lotniskowej: +48 61 849 23 43, info@airport-poznan.com.pl.
 5. W zależności od Obiektu/Parkingu w sprzedaży mogą być dostępne Bilety w różnych kategoriach cenowych, a także ceny mogą być uzależnione od terminu realizacji Biletu. O cennikach na Obiekt/Parking decyduje Zarządzający Obiektem/Parkingiem. TOBILET.PL jedynie pośredniczy w ich sprzedaży.
 6. W przypadku biletów na konkretny Obiekt/Parking, zamieszczony w Serwisie opis Obiektu/Parkingu czy zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy. Szczegółowych informacji na temat warunków panujących na Obiekcie/ Parkingu udziela Zarządzający Obiektem/Parkingiem. TOBILET.PL jako sprzedawca nie dysponuje informacjami w tym zakresie.
 7. Po dokonaniu wyboru Biletów Użytkownik Serwisu wypełnia formularz z danymi identyfikacyjnymi, a następnie wybiera preferowaną metodę płatności.
 8. Użytkownik Serwisu ma do wyboru metody płatności oferowane przez operatora płatności elektronicznych współpracującego z TOBILET.PL.
 9. Użytkownik Serwisu wybierając metodę płatności potwierdza to klikając przycisk („Kup”), co oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży Biletu na odległość i jednoczesną rezerwację Biletu na Obiekt/Parking. Po kliknięciu Użytkownik Serwisu zostaje przekierowany na stronę operatora płatności elektronicznych współpracującego z TOBILET.PL.
 10. TOBILET.PL przesyła Użytkownikowi Serwisu na podany przez Użytkownika Serwisu adres e-mail potwierdzenie zarejestrowania płatności wraz z Biletem, po uzyskaniu potwierdzenia realizacji płatności. TOBILET.PL przesyła także, na podany przez Użytkownika Serwisu adres e-mail, ale w osobnej wiadomości e-mail, fakturę, jeśli Użytkownik Serwisu zamówił fakturę w procesie zakupu biletu.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie: +48 61 250 92 55 lub mailowo: info@tobilet.pl.
 12. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup Biletów bez ingerencji człowieka. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do anulowania biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.
 13. Wszelkie należności są rozliczane przez TOBILET.PL w walucie polskiej (PLN).
 14. Użytkownicy Serwisu mają możliwość samodzielnego dokonania on-line zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych zgłoszone TOBILET.PL na adres e-mail: info@tobilet.plprzed wykonaniem usługi przez TOBILET.PL oznacza odstąpienie Użytkownika Serwisu od umowy sprzedaży Biletu i spowoduje zaprzestanie realizacji usługi przez TOBILET.PL.

§4

Bilety na Obiekty/Parkingi

 1. Bilet należy wydrukować i zabrać ze sobą na Obiekt/Parking lub okazać na urządzeniu mobilnym w momencie kontroli wejścia lub wjazdu.
 2. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności danych / informacji umieszczonych na Bilecie (tj. imię i nazwisko, numer rejestracyjny samochodu, rodzaj Obiektu/Parkingu, rodzaj i termin obowiązywania dokumentu) ze złożonym zamówieniem.
 3. Bilet posiada unikatowy numer i kod kreskowy/kod QR, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia wjazdu na Obiekt/Parking.
 4. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez TOBILET.PL za nieważny.
 5. Bilet nie może być przerabiany, kopiowany albo w przypadku Biletów imiennych udostępniany osobom trzecim, których dane nie widnieją na Bilecie imiennym. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do uznania Biletu za nieważny, jeśli jego posiadacz nie jest osobą wskazaną na Bilecie imiennym.
 6. W trakcie trwania sprzedaży Biletów na dany Obiekt/Parking pula Biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne Bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Sprzedaż może zostać także zakończona przed podanym w Serwisie terminem w przypadku wyczerpania puli dostępnych Biletów na dany Obiekt/ Parking w danym czasie.
 7. Ceny Biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji Biletów przez TOBILET.PL z powodu wpłaty przez Użytkownika Serwisu należności za Bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez operatora płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, TOBILET.PL nie będzie ponosiło odpowiedzialności wobec Użytkownika Serwisu za brak możliwości zakupu Biletów w wybranej przez Użytkownika Serwisu pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena Biletów międzyczasie wzrośnie).
 8. TOBILET.PL nie zezwala na odsprzedaż zakupionych Biletów przez Użytkowników Serwisu. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do anulowania odsprzedanych Biletów i odmówienia wstępu na Obiekt/Parking na podstawie odsprzedanego Biletu.

§5

Faktury

 1. Faktury za zakup Biletów są wysyłane na podany przez Użytkownika Serwisu podczas składania zamówienia adres e-mail. Wiadomość e-mail z fakturą jest wysyłana po przesłaniu wiadomości z Biletem.
 2. W trakcie zamawiania Biletu Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany danych podmiotu, na rzecz którego będzie wystawiona faktura, a dane te będą wykorzystane przez TOBILET.PL tylko do wystawienia zamówionej faktury.
 3. W przypadku chęci zamówienia faktury po procesie zakupu Biletu albo dokonania korekty faktury za Bilet, Użytkownik Serwisu powinien wysłać dane potrzebne do wystawienia faktury albo dokonania korekty faktury (tj. dane podmiotu, nr. zamówienia, nazwę Obiektu/Parkingu i cenę brutto) wraz ze wskazaniem swojego żądania na adres mailowy: info@tobilet.pl.

§6

Warunki wstępu na Obiekt/Parking

 1. Zarządzający Obiektami/Parkingami są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy posiadacze Biletów dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wstępu na Obiekt/Parking zawartych w regulaminach Obiektów/Parkingów. Zarządzający Obiektami/Parkingami są uprawnieni do przeprowadzania kontroli Biletów oraz okazjonalnej kontroli bezpieczeństwa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. TOBILET.PL zastrzega, że posiadacze Biletów, którzy kupią bilet na dany dzień i godzinę, a spóźnią się, mogą nie zostać wpuszczeni na Obiekt/Parking.
 3. Na podstawie potwierdzenia zamówienia miejsca parkingowego Rezerwujący jest uprawniony do wcześniejszego wjazdu i późniejszego wyjazdu z zarezerwowanego parkingu bez dodatkowych opłat w następujących przedziałach buforowych:
  1. Parking długoterminowy P5/P6 – 1h przed deklarowaną godziną przyjazdu oraz 8h po upłynięciu deklarowanej godziny wyjazdu,
  2. Pozostałe Parkingi – 1h przed deklarowaną godziną przyjazdu oraz 1h po upłynięciu deklarowanej godziny wyjazdu.

§7

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych. TOBILET.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika Serwisu dostępu do swoich danych osobom nieupoważnionym.
 2. TOBILET.PL ani Użytkownik nie będą ponosić odpowiedzialności wobec siebie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.
 3. W związku z świadczeniem usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu, TOBILET.PL ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. TOBILET.PL jako sprzedawca Biletów na Obiekt/Parking nie ponosi odpowiedzialności za częściowe zamknięcie albo przełożenie terminu wstępu na Obiekt/Parking przez Zarządzającego Obiektem/ /Parkingiem. W takich przypadkach Użytkownikowi Serwisu, który zakupił za pośrednictwem Serwisu Bilet przysługuje prawo żądania od TOBILET.PL zwrotu należności w wysokości ceny (brutto) zakupionego Biletu, zgodnie z §8 ust. 3-7
 6. Prawa i obowiązki wynikające z zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią. Użytkownik nie jest uprawniony do zbywania za wynagrodzeniem prawa do skorzystania z usługi, w szczególności jeśli miałoby ono charakter zarobkowy oraz publicznego oferowania skorzystania z usług za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. TOBILET.PL może rozwiązać umowę w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach:

  a) podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych w procesie zakupu lub
  b) udostępnienia przez Użytkownika usług innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych bez zgody TOBILET.PL.
 1.  

 §8

Zwroty Biletów

 1. W przypadku braku możliwości skorzystania z biletów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu lub uczestnika Wydarzenia zakupionego Biletu, obowiązującego w danym dniu Wydarzenia, nie ma możliwości jego wymiany na Bilet obowiązujący w innym dniu Wydarzenia, a TOBILET.PL nie dokonuje zwrotu należności za niewykorzystany Bilet, nawet jeżeli wyrażono taką chęć przed rozpoczęciem daty obowiązywania biletu.
 2. Użytkownikowi Serwisu zawierającemu umowę poprzez Serwis tj. poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) zgodnie z art. 38 pkt. 12 ww. ustawy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.
 3. W przypadku otrzymania przez TOBILET.PL od Zarządzającego Obiektem/Parkingiem wiarygodnej informacji o zamknięciu Obiektu/Parkingu w terminie, na jaki obowiązuje zakupiony bilet TOBILET.PL niezwłocznie przekaże tę informację Użytkownikom Serwisu.
 4.  Chcąc dokonać zwrotu Biletu w związku z zamknięciem Obiektu/Parkingu Użytkownik Serwisu powinien poinformować o tym TOBILET.PL mailowo na adres: info@tobilet.plpodając informację o chęci zwrotu Biletu oraz dane identyfikacyjne Biletu (np. numer Biletu, numer Zamówienia). Zwrot ceny za zwracane Bilety (bez uwzględnienia kosztów operatorów płatności elektronicznych obejmujących początkowy przelew Użytkownika Serwisu, o których mowa w § 4 ust. 8) może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez TOBILET.PL informacji o chęci zwrotu Biletu. Należność za zwracane Bilety zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Użytkownik Serwisu wskaże wyraźnie inny numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu należności.
 5. W przypadku zamknięcia Obiektu/Parkingu w terminie, na jaki obowiązuje zakupiony Bilet, Zarządzający Obiektem/Parkingami za pośrednictwem TOBILET.PL może zaproponować Użytkownikom miejsca na innym Obiekcie/Parkingu lub w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych Biletów, chyba że regulamin Obiektu/Parkingu stanowi inaczej.
 6. W przypadku zakupu Biletów w punktach stacjonarnych TOBILET.PL, zwrotu Biletów można dokonać bezpośrednio w tych punktach.
 7. Zwrot Biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 3-7 powyżej nie są możliwe.

§9

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest TOBILET.PL. TOBILET.PL podejmuje właściwe (techniczne i organizacyjne) środki ochrony Serwisu oraz zbioru danych powstałych w wyniku rejestracji Użytkowników Serwisu zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru rejestracyjnego pojazdu i adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy – nabycia Biletu); w zakresie imienia, nazwiska, firmy, adresu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedziby firmy) i NIP jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wystawienia faktury (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością otrzymania faktury).
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez TOBILET.PL zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych. TOBILET.PL zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 3. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez TOBILET.PL można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@grupamtp.pl.
 4. TOBILET.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu pozyskane w związku z korzystaniem z Serwisu oraz sprzedażą biletów na Obiekty/Parkingi, w celu obsługi sprzedaży Biletów na Obiekty/Parkingi, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Użytkownikiem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych dalej „RODO”.
 5. TOBILET.PL może przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu również w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia działań marketingowych, prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Użytkowników Serwisu oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach reklamacyjnych, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, co stanowi prawnie uzasadnione interesy TOBILET.PL jako administratora danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. TOBILET.PL może przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu również w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na TOBILET.PL obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO np. w zakresie rachunkowości i podatków.
 7. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników Serwisu zgód marketingowych, TOBILET.PL przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach każdorazowo wskazanych w takiej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO. Użytkownicy Serwisu mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Wyrażenie zgody marketingowej nie jest wymagane w celu zakupu Biletów, może jednak wpłynąć na możliwość zakupu Biletów w cenie promocyjnej.
 8. TOBILET.PL może ujawniać dane osobowe Użytkowników Serwisu podmiotom świadczącym na rzecz TOBILET.PL usługi prawne, IT, serwisowe, kurierskie, pocztowe, marketingowe i promocyjne, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, jak również Zarządzającym Obiektem/Parkingiem, w przypadku gdy jest to niezbędne do wstępu na Obiekt/Parking (np. bilety imienne, identyfikatory, imienne certyfikaty uczestnictwa).
 9. TOBILET.PL przechowuje dane osobowe Użytkowników Serwisu tak długo jak jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim są one przetwarzane w oparciu o następujące kryteria: w przypadku realizacji umowy zawartej z Użytkownikami Serwisu, tak długo jak dana umowa obowiązuje, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa zobowiązujących TOBILET.PL do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez wskazany w nich okres (np. dane nt. faktur przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego). W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TOBILET.PL lub na podstawie zgody Użytkownika TOBILET.PL, będzie przechowywać dane osobowe Użytkowników Serwisu odpowiednio przez okres realizacji celów albo okres, na który wyrażono zgodę albo do momentu odpowiednio uznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu albo cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu.
 10. Użytkownicy Serwisu mają prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia ich danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TOBILET.PL, Użytkownicy Serwisu mogą wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych, w przypadku gdy TOBILET.PL przetwarza ich dane osobowe w swoim prawnie uzasadnionym interesie.
 11. Użytkownicy Serwisu mogą złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że TOBILET.PL przetwarza ich dane osobowe niezgodnie z RODO.
 12. TOBILET.PL korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. poprzez profilowanie wykonywane w oparciu o posiadane dane, w szczególności: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies (przetwarzanie oparte na zgodzie Użytkownika Serwisu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na podstawie tych informacji TOBILET.PL może przedstawiać Użytkownikom Serwisu oferty dopasowane do ich preferencji, miejsca pobytu, zainteresowań, poprzednich Obiektów/ Parkingów, na które zakupili Bilety. Użytkownicy Serwisu mogą cofnąć zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celu, o którym mowa w niniejszym ustępie w każdym momencie poprzez odpowiednią zmianę ustawień używanej przez nich przeglądarki internetowej.

§10

Postępowanie reklamacyjne

 1. TOBILET.PL informuje, że nie jest Zarządzającym Obiektami/Parkingami, na które sprzedaje Bilety. W związku z czym reklamacje dotyczące usługi korzystania z Obiektu/Parkingu należy składać Zarządzającym Obiektami/Parkingami, zgodnie z regulaminem danego Obiektu/Parkingu.
 2. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonaniem przez TOBILET.PL usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Reklamacje powinny być wyrażone pisemnie i nadsyłane drogą elektroniczną na adres reklamacje@tobilet.pl albo listownie na adres Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej wpływu do TOBILET.PL.
 5. TOBILET.PL zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego wydłużenia terminu podanego w ust. 4 w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Serwisu dodatkowych wyjaśnień lub gdy TOBILET.PL napotka przeszkody techniczne od siebie niezależne (awaria sieci teleinformatycznej, sprzętu itp.).
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Serwisu w procesie składania reklamacji.
 7. W przypadku nieuznania przez TOBILET.PL reklamacji, Użytkownik Serwisu może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik Serwisu może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika Serwisu będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie: www.uokik.gov.pl.
 8. Użytkownik Serwisu będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§11

Zmiany Regulaminu

 1. TOBILET.PL może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 1. zmiany warunków korzystania z Serwisu, niepogarszającej sytuacji Użytkownika Serwisu w porównaniu do dotychczasowej;
 2. konieczność aktualizacji danych TOBILET.PL wskazanych w Regulaminie;
 3. zmiany sposobu korzystania z Serwisu związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;
 4. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez TOBILET.PL lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki TOBILET.PL i Użytkownika Serwisu lub wydanie wyroku lub decyzji, który/która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez TOBILET.PL, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki TOBILET.PL oraz Użytkownika Serwisu;
 5. zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, wynikającej z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.
 1. TOBILET.PL zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując nową wersję Regulaminu w Serwisie, chyba, że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub decyzji organu.
 2. Zmiana Regulaminu wiąże, jeżeli zmieniony Regulamin został doręczony Użytkownikowi, a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie danej Usługi przez TOBILET.PL.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Aktualne postanowienia regulaminu obowiązują od dnia 01.09.2021 roku.
 2. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Postanowienie to nie ma zastosowania względem konsumentów oraz przedsiębiorców jednoosobowych.
 3. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową, w tym jej wykonaniem i wykładnią, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby TOBILET.PL. Postanowienie to nie ma zastosowania względem konsumentów oraz przedsiębiorców jednoosobowych.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta i przedsiębiorcy jednoosobowego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 5. TOBILET.PL nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.